En els darrers anys els Grups de Recerca Sostenipra i Gicom han col·laborat exitosament en diferents tasques de recerca. Els treballs s’han centrat principalment en la mesura de l’impacte ambiental del tractament per compostatge de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals i el de l’aplicació del compost obtingut.

Hem participat conjuntament en dos projectes Europeus:

 • Red Internacional en Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño para la Innovación Ambiental de la Tecnología. (Ref. ECOTECH – SUDOE SOE2/P1/E377). 2011-2013
 • Low Cost-Zero Waste Municipality. (Ref. 1G/MED08-533). 2009-2011

En el marc d’aquests projectes, i d’altres col·laboracions, hem dut a terme una sèrie de publicacions en revistes indexades:

 • Quirós, R., Villalba, G., Muñoz, P., Font, X., Gabarrell, X. Environmental and agronomical assessment of three fertilization treatments applied in horticultural open field crops. Journal of Cleaner Production 67, 147-158 (2014)
 • Barrena, R., Font, X., Gabarrell, X., Sánchez, A. Home composting versus industrial composting: Influence of composting system on compost quality with focus on compost stability. Waste Management. 34(7), 1109-1116 (20014).
 • Quirós, R., Villalba, G., Muñoz, P., Colón, J., Font, X., Gabarrell, X. Environmental assessment of two home composts with high and low gaseous emissions of the composting process. Resources, Conservation and Recycling, 90, 9-20 (2014).
 • Quirós, R., Gabarrell, X., Villalba, G., Barrena, R., García, A., Torrente, J., Font, X. The application of LCA to alternative methods for treating the organic fiber produced from autoclaving unsorted municipal solid waste: Case study of Catalonia. Journal of Cleaner Production (2014).
 • Villalba, G., Bueno, S., Gabarrell, X., Font, X. GHG contribution of sorting plants and mechanical biological treatment plants – Case study of Catalonia, Spain. Villalba, G., Bueno, S., Gabarrell, X., Font, X. Waste Management. 32, 10, 1999-2002 (2012).
 • Villalba, G., Bueno, S., Gabarrell, X., Font, X., Verma, R. A Glance at the World Waste Management 32 (10), 1999-2002 (2012)
 • The use of life cycle assessment for the comparison of biowaste composting at home and full scale. Martínez-Blanco, J., Colón J., Gabarrell, X., Font, X., Sánchez, A., Artola, A., Rieradevall, J. Waste Management. 30, 983-994 (2010).
 • Environmental assessment of home composting. Colón, J., Martínez-Blanco, J., Gabarrell, X., Artola, A., Sánchez, A., Rieradevall, J., Font, X. Resources, Conservation and Recycling. 54, 11, 893-904, (2010).
 • Performance of an industrial biofilter from a composting plant in the removal of ammonia and VOCs after material replacement. Colón, J., Martínez-Blanco, J., Gabarrell X., Rieradevall, J., Font, X., Artola, A. i Sánchez, A. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 84, 8, 1111-1117 (2009).
 • Recovery of organic wastes in the Spanish wine industry. Technical, economic and environmental analyses of the composting process. Ruggieri, L., Cadena, E., Martínez-Blanco, J., Gasol, C.M., Rieradevall, J., Gabarrell, X., Gea, T., Sort, X. i Sánchez, A. Journal of Cleaner Production. 17, 9, 830-838 (2009).