En el camp del compostatge, el GICOM ha dut a terme diferents activitats des de l’any 2000. Principalment han estat relacionades  amb el control i seguiment del procés, tant al laboratori com a escala industrial. Com a resultats principals, el grup de recerca ha optimitzat les tècniques de respirometria amb dos objectius:

  • per seguir l’evolució de l’activitat biològica del procés de compostatge,
  • determinar l’estabilitat del producte final,
  • determinar la biodegradabilitat aeròbia d’un residu orgànic.

Actualment, el Grup compta amb diversos respiròmetres dinàmics tant per a usos de recerca com també pels estudis amb empreses i administracions públiques.

Un altre punt important ha estat l’estudi d’impacte ambiental del procés de compostatge, i la seva comparació amb altres tecnologies biològiques per al tractament de residus orgànics. En concret, la investigació ha permès determinar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle durant el procés, a partir de dades experimentals obtingudes a partir de plantes de tractament de residus a escala real.

Altres línies de recerca en el camp del compostatge són:

  • El desenvolupament d’un nou controlador per al procés de compostatge basat en la Taxa de Respiració Específica (OUR).
  • L’ús de tècniques d’anàlisi d’imatge per estimar l’estabilitat de les mostres de compost.
  • L’ús de compost per a la bioremediació de sòls.
  • Estudis de biodegradabilitat (per exemple bolquers).
  • El compostatge domèstic.
  • Acoblament del compostatge i la digestió anaeròbia.

Les activitats de recerca de compostatge s’estan duent a terme al laboratori i plantes pilot, i algunes d’elles inclouen estudis de camp en plantes a escala real.

La investigació en compostatge i els coneixement en aquest camp son la base sobre la qual s’estan desenvolupant els nous estudis sobre Fermentació en Estat Sòlid.