Oferta de Tesi Doctoral

S’oferta una plaça d’investigador pre-doctoral per a realizar la tesi doctoral en el marc de la caracterització d’emissions gasoses d’instal·lacions de tractament de residus urbans i industrials. La tesi s’emmarca en una col·laboració entre els grups GENOCOV i GICOM...

Defensa de la Tesi de Caterina Maulini

El dia 4 de febrer de 2015 la Caterina Maulini va defensar la seva Tesi Doctoral amb el títol Estudi de les emissions gasoses en processos biològics de valorització́ material de residus sòlids. Caracterització́ de l’emissió́ de compostos orgànics volàtils. Els...